preskoči na sadržaj
vijesti

Natječaj za izbor ravnatelja

Školski odbor Osnovne škole Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli,  na 27. sjednici održanoj dana 19. veljače  2021. godine raspisuje natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole s usvojenim tekstom:

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) , u daljnjem tekstu: Zakona i Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole Pavla Štoosa  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1.) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

            a) sveučilišni diplomski studij ili

            b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

            c) specijalistički diplomski stručni studij;

            d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz      članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona.

2.)  uvjete propisane člankom 106. Zakona,

3.) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija navedenih pod točkom 1. ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete navedene pod točkom 1. ili ukoliko nije završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim stječe 240 ECTS bodova, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 07/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i dokaz o radnom iskustvu na odgojno - obrazovnim poslovima u školskim ustanovama)
  • da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona (ne starije od dana objave natječaja)
  • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. Zakona (odluke o imenovanju ili potvrda školske ustanove)
  • program rada za mandatno razdoblje

Dodatne kompetencije kandidata za imenovanje ravnatelja koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima i dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa, odnosno svjedodžbom, potvrdom ili drugom javnom ispravom o pohađanju obrazovanja i edukacije stranih jezika te stečenom stupnju prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, javnom ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, uvjerenjem, certifikatom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina.

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o sudjelovanju u provedbi pojedinih projekata.

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti temeljem posebnih propisa dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj: 121/17.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem čl. 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13, 98/19.) uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti temeljem čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužna je uz prijavu na natječaj priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija kandidatima se vraća po isteku natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli 125, 49294 Kraljevec na Sutli,  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“ .

Natječaj je objavljen 24. veljače 2021. godine u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama škole.

 

KLASA: 112-02/21-01/2

URBROJ: 2135/02-380-12-21-1

U Kraljevcu na Sutli, 24. veljače 2021. godine

                                                                            Predsjednica Školskog odbora:

                                                                                                                                                                                                    Ivana Kalamir Tomažin

  :: opširnije :: 


objavio: Tajana Pappo  datum: 24. 2. 2021. 08:08
» Arhiva naših vijesti    
 


Kalendar
« Ožujak 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Raspored zvonjenja


More Cool Stuff At POQbum.com
 

1. sat      8.00 - 8.45

2. sat      8.50 - 9.35

3. sat    9.50 - 10.35

4. sat   10.45 - 11.30

5. sat   11.35 - 12.20

6. sat   12.25 - 13.10

7. sat   13.15 - 14.00

8. sat   14.05 - 14.50


Anketa
Jeste li zaljubljeni?
Korisni linkovi
Časopisi i novine


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

TražilicaForum
preskoči na navigaciju